Monthly Archives: April 2013

ระเบียงบ้าน ควรเลือกระเบียงไม้จริง หรือระเบียงไม้เทียมมาตกแต่งบ้านดี

ระเบียงบ้านระหว่างระเบียงไม้จริงกับระเบียงไม้เทียม ระเบียงบ้านไม้จริง โดยส่วนใหญ่จะเลือกไม้เนื้อแข็งมาใช้งาน เช่น ระเบียงบ้านไม้แดง,ระเบียงบ้านไม้เต็ง เพราะตัวระเบียงบ้านนั้นจะอยู่ภายนอกอาคารซึ่งเป็นที่ที่ต้องตากแดดตากฝน การเลือกไม้เนื้อแข็งมาตกแต่งบ้านจะทำให้ระเบียงบ้านนั้นทนทาน และที่สำคัญไม่มีปลวกมารบกวน การเลือกใช้ไม้จริงจะทำให้ตัวระเบียงไม้มีความสวยงาม เพราะไม้จริงจะมีสีสรร และลวดลายที่งดงาม การเลือกใช้ระเบียงบ้านไม้เทียม การเลือกไม้เทียมมาทำระเบียงบ้านนั้น ผู้ที่ใช้งานต้องการที่จะเลี่ยงปัญหาเรื่องการผุ,ปลวก,แมลงต่างๆ นอกจากนั้นไม้เทียมยังถูก และหาได้ง่ายตามพื้นที่ทั่วๆไปถึงแม้ว่าตัวไม้เทียมจะมีความสยงาม และสีสรรสู้ไม้จริงไม่ได้ แต่ถ้าเราใช้สีโดยเฉพาะเจาะจงแล้วการมองแบบผิวเผินก็คล้ายๆไม้จริงเหมือนกัน ข้อสรุปการใช้เลือกใช้ไม้จริง หรือไม้เทียม มาทำระเบียงบ้าน การจะเลือกใช้ไม้จริง หรือไม้เทียมมาทำระเบียงบ้านนั้นเจ้าของบ้านควรพิจรณาจากปัจจัยคือ 1.งบประมาณในการตกแต่ง แน่นอนไม้เทียมราคาย่อมถูกกว่าไม้จริง 2.รสนิยมบางคนก็ชอบไม้เทียม บางคนก็ชอบไม้จริง 3.พื้นที่ในการติดตั้ง พื้นที่ก็มีส่วนไม่น้อยในการเลือกติดตั้งระเบียงไม้  

Posted in ระเบียงบ้าน | Tagged , , | Leave a comment